Sök:

Ekvivalensproblematik i ekonomiskt språk En studie av översättningsproblematik i artiklar ur The Economist utifrån Werner Kollers ekvivalenskategorier


Utgångspunkten för denna uppsats är egna översättningar av fem artiklar ur den brittiska tidskriften The Economist. Syftet med uppsatsen är att undersöka översättningsproblematik vid översättning av ekonomiska tidningsartiklar utifrån Werner Kollers fem ekvivalenskategorier: denotativ, konnotativ, textnormativ, pragmatisk och formell ekvivalens. För att begränsa ämnet för uppsatsen utgår analysen från tre analyskategorier: verb, stilfigurer och termer.Uppsatsen inleds med en redogörelse för några av det ekonomiska språkets karaktärsdrag och för Werner Kollers teorier. Därefter följer av en presentation av källtexter, tillvägagångssätt och uppsatsens syfte. I uppsatsens resultat- och diskussionskapitel tas relevanta och typiska problem upp som under arbetet uppkommit utifrån exempel från de översatta texterna, som först avhandlas separat. Med hjälp av en omfattande notapparat har samtliga ekvivalensproblem gällande verb, stilfigurer och termer markerats i översättningarna som, tillsammans med källtexterna utgör uppsatsens appendix. Slutligen innehåller uppsatsen en jämförelse av problematiken som uppstått vid översättningen av samtliga artiklar och en analys av denna problematik.Med tanke på det begränsade materialet dras inga generella slutsatser, men de tendenser som finns diskuteras. Då noteras att ekvivalensproblematiken delvis är beroende av analyskategori och att det är terminologin i artiklarna som vållar flest problem under översättningens gång, samtidigt som den flitiga användningen av metaforer och dylikt i ekonomiskt språk orsakar de mer svårlösta problemen.

Författare

Josefin Rosén

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..