Sök:

Ekonomistyrning av FoU-verksamhet

Med fokus på styrning av utvecklingsprocess


Uppsatsens titel: Ekonomistyrning av FoU-verksamhet, med fokus på styrning av utvecklingsprocessen Seminariedatum: 2007-01-18 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Oscar Danefors, Frank Fagerlund, Joakim Puusaari, Fredrik Rubin Handledare: Per-Magnus Andersson, Peter Jönsson Fem nyckelord: Produktutveckling, FoU, stage-gate-system, styrning, management style Syfte: Syftet med uppsatsen är att gå djupare i utvecklingsdelen av FoU-verksamheten genom att beskriva samt analysera styrningen av utvecklingsprocessen. Metod: I uppsatsen används ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ forskningsstrategi som med en jämförande design leder till att en multipel fallstudie används för att uppnå syftet. Teoretiska perspektiv: Management style, projekt styrning, stage-gate-system, resultat styrning Empiri: Studien baseras på intervjuer med ansvariga inom FoU på följande fem företag: Akzo Nobel Decorative Coatings Europe, Alfa Laval, Ericsson Mobile Platforms, Procordia Food och Tetra Pak. Resultat: Följande har funnits i uppsatsen: ? Funnit att stage-gate-system är har en stark koppling till centraliserade organisationer.? Att det finns andra system än stage-gate-system som fungerar i en decentraliserad organisation? Att risken i våra fallföretags utvecklingsprocess inte skiljer sig åt mellan olika branscher.? Att det finns ett generellt mönster i våra fallföretags stage-gate-systems produktutvecklingsprocess.? Att det kan finnas ett samband mellan bransch, utvärderingsenhet och utvecklingsprocess.

Författare

Frank Fagerlund Joakim Puusaari Fredrik Rubin Oscar Danefors

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..