Sök:

Effekter av interventioner vid arbetsrelaterad stress


Bakgrund: Arbetsfrånvaro och långtidssjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa ökar. Dess effekter påverkar både individen, organisationen och samhället. Ett bra fungerande arbetsliv bidrar till folkhälsan både genom att minska den arbetsrelaterade ohälsan och de sociala skillnaderna i ohälsa.Syfte: Syftet var att beskriva effekter av interventioner vid arbetsrelaterad stress.Metod: Denna studie var en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades. Artiklarna analyserades, sammanfattades och delades in i tre teman. Resultaten beskrivs med hjälp av dessa tre teman.Reslutat: Vår studie visade att de vanligaste effekterna av interventioner vid arbetsrelaterad stress var förändringar i stressnivåer, ökad kunskap och förståelse för arbetsrelaterad stress samt ökat stöd, förändrade beteenden och attityder. Kognitiv beteendeterapi, avslappningsövningar och aktivt lyssnande var metoder som visade sig vara effektiva.Slutsats: Förändringar i stressnivå, ökad kunskap och förståelse samt ökat stöd, förändrade beteenden och attityder visade sig vara de viktigaste effekterna av interventioner vid arbetsrelaterad stress. Genom att kombinera interventioner på både individ- och organisationsnivå kan resultatet bli både effektivt och långsiktigt.

Författare

Veronica Pettersson Jacqueline Thelander

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..