Sök:

Effekten av en Glenn-shunt vid högerkammarsvikt - En experimentell studie

Mixade vårdsalar, det vill säga där man blandar män och kvinnor, är något som förkommer på sjukhusen runt om i landet och bör uppmärksammas utifrån patientens perspektiv då denne är i beroendeställning av sjukvården och dess vårdmiljö. Det blir allt vanligare att sjukhusen idag har mixade vårdsalar, detta oftast på grund av tids- och platsbrist. Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på mixad vårdsal på en akut sjukvårdsavdelning inom nedre kirurgi. Studien var kvalitativ med fenomenologisk ansats. En intervjustudie med femton patienter som hade vårdats på mixad vårdsal genomfördes och i resultatet framkom att majoriteten av patienterna upplevde det positivt att vårdas på mixad vårdsal. Patienterna upplevde en bättre stämning, mjukare jargong och en lugnare atmosfär. Det visade sig också att några inte hade reflekterat över den mixade vårdsalen. De menade att det var någonting helt normalt och att alla strävade mot samma mål, att bli friska. Dock var det några få som kände sig chockade av upplevelsen och upplevde det som integritetskränkande. Sammanfattningsvis påvisade studiens resultat att mixade vårdsalar sågs som en positiv upplevelse och något som flera patienter kunde tänka sig i fortsättningen.

Författare

Per Vikholm

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..