Sök:

EU

s nya utrikes- och säkerhetspolitik- Orsaker till Europeiska konventets förändringsförslag i upprättandet av en konstitution för Europa


Uppsatsens resultat består i att vi har kommit fram till att det finns en rad faktorer som föranlett de ändringar som i konstitutionen föreslås rörande EU:s yttre förbindelser. Dessa faktorer har sin grund i de handlingar som konventets arbetsgrupp VII har lagt fram. Här framkommer problematik i det nuvarande systemet samtidigt som en rad förändringar föreslås. Problematiken berör i samtliga fall ineffektivitet och osamstämmighet i institutionerna, men också avsaknaden av gemenskap och solidaritet medlemsstaterna emellan. Arbetet utgår således från en tudelad frågeställning och metod, där uppsatsens första del är empiriskt beskrivande medan den andra delen har en mer analyserande och utredande karaktär. Frågeställningens svar står därmed att finna i en kombination av våra förklaringsfaktorer. Uppsatsen är tänkt att vara ett teoriutvecklande arbete, eftersom övrigt material i ämnet är mycket begränsat, särskilt gällande teori.

Författare

Erik Hellström Emelie Larsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..