Sök:

Dro?mmar

att na? fram till publiken med ka?nsla och budskap


Tack vare mitt intresse fo?r livemusik och den magi som kan skapas i kontakten mellan artister och publik har jag i det har examensarbetet genomfo?rt tva? musikproduktioner, i konsertform, som handlar om dro?mmar. Mitt syfte med dessa musikproduktioner har prima?rt varit att underso?ka hur man som artist, genom musik och interfolierade mellanpartier - alltsa? den verbala kommunikationen mellan la?tar under en konsert som kommunikationsmedel, na?r ut till sin publik. De tva? musikproduktioner som jag genomfo?rt och som utgo?r mitt examensarbetes praktiska del har sin utga?ngspunkt i ett manus som jag skrev och en given la?tlista. En viktig del i detta arbete var att repetera in manus och la?tar. I arbetet med musikproduktionerna har jag utga?tt fra?n att vi som artister, fo?r att vinna fo?rtroende hos publiken, ma?ste bjuda till och visa vilka vi a?r, ta kontroll o?ver situationen fo?r att verka trova?rdiga, va?ga vara personliga men inte privata, visa passion fo?r det vi go?r, utstra?la personlig sa?kerhet pa? scen och inte la?mna o?ver ansvaret till publiken. Hur va?l vi som artister lyckas vara oss sja?lva pa? ett sja?lvsa?kert och o?vertygande sa?tt a?r avgo?rande om vi kommer fa?nga stundens nerv och publikens ka?nslor. Uto?ver denna skriftliga rapport inga?r a?ven en videodokumentation av musikproduktionen.

Författare

Mathias Correia de Melo

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..