Sök:

Döm mig inte!

Upplevelser av sångsvårigheter och dess orsaker


Syftet med denna uppsats a?r att underso?ka sa?ngsvagas upplevelse av sin sa?ngro?st samt att ta del av deras beskrivningar om varfo?r de anser sig ha sa?ngsva?righeter. Tidigare forskning visar att sa?ng a?r viktigt fo?r barns sociala och kommunikativa utveckling, men ocksa? att en trygg och positiv undervisningssituation kra?vs fo?r att elever ska kunna utveckla sin sa?ngfo?rma?ga. Om undervisningssituationen blir det motsatta kan det ge ha?mmningar fo?r livet na?r det ga?ller elevens lust till sa?ng eller musik.Den ha?r underso?kningen har avgra?nsats till att na?ra studera fyra ma?nniskors upplevelser av sin sa?ngutveckling och sina sa?ngsva?righeter. Kvalitativa djupintervjuer har anva?nts som datainsamlingsmetod och resultatet fra?n det underso?kta materialet visar bland annat att na?r deltagarna ka?nt sig bedo?mda av na?gon har deras sa?ngutveckling ha?mmats. Det a?r dock inte enbart musikla?rare som sta?r fo?r ha?mmande bedo?mning, da? underso?kningsresultaten visar att a?ven va?nner och familj kan bidra med en sa?dan negativ pa?verkan.Ingen av de fyra deltagarna beskriver sig sja?lva som sjungande ma?nniskor utan talar snarare om sin sa?llan fo?rekommande sa?ng som ett nynnande. Dock beskriver na?gra av underso?kningsdeltagarna att de kan sjunga lustfyllt na?r de ka?nner att det inte finns risk fo?r att de blir bedo?mda. Da?rfo?r a?r en viktig slutsats att ma?nniskors upplevda sa?ngsva?righeter mer kan bero pa? hur deras sa?ng har bedo?mts av musikla?rare eller na?rsta?ende a?n deras faktiska sa?ngfo?rma?ga.

Författare

Vanja Rehn

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..