Sök:

Diskurser inom kommunal och privat pianoundervisning


Vilka diskurser ger elever och lärare uttryck för i pianoundervisning? Syftet med min uppsats är att undersöka hur pianoelever och pianolärare på kulturskolan och inom ett studieförbund genom språket ger uttryck för en mängd förhållningssätt och attityder. Vad sägs i samtalen kring deras undervisning och vilka diskurser och tankekollektiv bildar dessa åsikter tillsammans? Jag har använt mig av fyra djupgående intervjuer och två videodokumentationer för att dels studera elevernas och lärarnas uttryckta upplevelser men också för att ta del av det som verkligen sker under lektionstid. Teoretiska utgångspunkter har utgjorts av kritisk diskursanalys, institutionsbegreppet och interaktionsteori. Studien visar att diskurser reproduceras i lektionssituationen genom det perspektivtagande och det gemensamma tolkande som uppstår mellan lärare och elev. Läraren har ett maktövertag i och med sin roll som bärare och förmedlare av kunskap vilket bidrar till att eleven tar upp lärarens värderingar och gör dem till sina egna.Which discourses are teachers and students giving expression to in piano education? The purpose of this essay is to investigate how piano students and piano teachers in public music schools and in educational associations through language express a certain amount of attitudes and values. What is being said in the conversations about their teaching and which discourses and speech communities will these opinions form together? I have made four in depth interviews and two video documentations to study the students and the teachers expressed experiences and what really goes on during the lessons. Theoretical starting-points being used are critical discourse, the institution conception and interaction theory. The study shows that discourses are reproduced in the piano education through the overtaking of perspectives and the common interpretation that occurs between the teacher and the student. The teacher has an advantage of power in his/her role as an intermediary of knowledge which contributes to the student adopting the values of the teacher and making them his/her own.

Författare

Magdalena Prahl

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..