Sök:

Dirigenten bakom scenen - producentens betydelse för det klingande resultatet vid inspelning av klassisk musik

Den klassiska musikens inspelningshistoria sträcker sig från det sena 1800-talets fonograf fram till dagens pluralism av digitala standarder. Parallellt med inspelningsteknikens utveckling har producentens yrkesroll emanerat och förändrats med tidernas skiftande ideal.Syftet med denna uppsats är att utforska vilken betydelse producenten har för det klingande resultatet före, under och efter inspelning av klassisk musik. Metodarbetet är uppdelat på tre avsnitt. Först görs en litteraturöversikt med en historisk genomgång av producentrollens utveckling. Därpå följer kvalitativa intervjuer med två etablerade svenska producenter av klassisk musik. För att empirisk utvärdera teorin har två praktiska projekt genomförts där jag själv agerat producent för två olika inspelningar av klassisk musik.Studiens resultat visar att producenten av klassisk musik har betydelse för ett flertal faktorer som påverkar det klingande resultatet. Dessa är artist, repertoar, akustik, teknik, interpretation, psykologi och redigering. Till vilken grad de olika faktorerna nyttjas beror till stor del på producenten. En avgörande del av producentens yrke handlar om psykologi och förmågan att administrera en inspelningssituation, såväl socialt som musikaliskt och tekniskt.

Författare

Michael Eriksson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..