Sök:

Digitala sällskapsspel med den sociala aspekten som utgångspunkt


Detta kandidatarbete underso?ker om det ga?r att beha?lla den sociala aspekten da? man digitaliserar ett sa?llskapsspel. Fo?r att underso?ka problemomra?det skapades ett spelkoncept utifra?n de teorier och slutsatser vi fa?tt fram genom litteraturstudier. Spelkonceptet testades pa? respondenter som eftera?t intervjuades. I detta arbete fo?rso?ker vi fo?rklara va?r definition av ordet social och dess innebo?rd, samt diskuterar och spekulerar vi hur social interaktion mellan ma?nniskor fungerar. Sedan presenterar vi va?ra resultat och metoder fo?r hur man kan ga? tillva?ga fo?r att skapa ett digitalt sa?llskapsspel da?r det sociala ligger i fokus.

Författare

Alexander Karlsson Linus Mattisson Victoria Lindh

Lärosäte och institution

Institutionen för teknik och estetik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..