Sök:

?Det krävs att man ger upp för det skapar en vilja till förändring? En narrativ studie om fyra kvinnors vägar ut ur en kriminell livsstil


Syftet med denna studie var att undersöka informanternas berättelser om processen av att lämnaen kriminell livsstil. Syftet var även att belysa hur samhällets könsnormer har påverkatinformanternas handlingar och förhållningssätt. Studien grundades i en livsberättelse-ansats.Resultat och analys baserades på fyra intervjuer med fyra kvinnor vilka lämnat en kriminelllivsstil. Resultatet presenterades i form av fyra enskilda livsberättelser med en tematisk narrativanalysmetod. Studiens teoretiska referensram var symbolisk interaktionism och genusperspektiv.Resultatet visade att samhällets könsnormer påverkade informanternas förhållningssätt. Kvinnormed kriminella livsstilar behöver överkomma fler hinder än män i sina förändringsprocesser.Resultatet visade dessutom en komplexitet kring vägen ut ur en kriminell livsstil, då fler faktorermåste samspela för att en förändring ska kunna ske. Informanterna utvecklade även strategier föratt förhindra återfall i eftersträvan av ett liv utan kriminalitet. Resultatet visade dock att återfallär kontextuellt och inte beroende av tid och rum. Lämnandet och bibehållandet av en livsstil utankriminalitet visade sig således att vara en livslång process.

Författare

Katarina Lajsic Marica Eriksson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..