Sök:

Det finns ingenting bättre än att läsa en jättebra bok

Elevers attityder till läsning i år 9

Sedan ?de? internationella ?redovisningsstandarderna ?info?rdes ?2005 ?har ?redovisningen ?av ?inkomstskatt ?blivit ?mer ?transparent. ?Fo?retagens ?omgivning ?sta?ller ?allt ?ho?gre ?krav ?pa? ?att ?intressenterna ?skall ?fo?rses ?med ?upplysningar ?ga?llande ?vad ?som ?pa?verkar ?deras ?inkomstskatt. ?Thomas ?Andersson, ?partner ?pa? ?Deloitte ?och ?verksam ?pa? ?avdelningen ?Corporate? and ?International ?Tax ?Services, ?ma?rker ?i ?sitt ?arbete ?att ?klienterna ?har ?ett ?sto?rre ?intresse ?fo?r ?effektiv ?skatt.? Betydelsen ?av ?att ?fra?mst ?a?gare ?och ?investerare ?skall ?fa? ?fullsta?ndig ?och ?anva?ndbar ?information? om ?fo?retagens ?effektiva ?skatt? har? gjort ?att? fo?rfattarna ?fa?tt ?i ?uppdrag ?av ?Thomas ?Andersson ?att ?underso?ka? hur ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?redovisar ?sin ?effektiva ?skatt.Fo?rfattarna har ?formulerat ?fo?ljande ?forskningsfra?gor ?fo?r ?denna ?studie: ?Hur ?redovisar ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?sin ?effektiva ?skatt? ?Finns ?det ?na?gra? samband? mellan? den? effektiva ?skattens ?storlek ?och ?antalet ?uppfyllda ?underso?kningspunkter? Syftet? med ?denna ?studie ?a?r ?att ?identifiera ?hur ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?redovisar ?sin ?effektiva ?skatt ?samt ?att ?urskilja ?vilka? skillnader ?som ?finns ?mellan ?koncernernas ?redovisning. ?Utifra?n ?studiens ?resultat? skall? fo?rfattarna ?underso?ka ?om ?det ?finns ?na?gra? samband? mellan ?koncernernas ?effektiva ?skatt ?och ?antalet ?uppfyllda ?underso?kningspunkter? fo?r? att ?kunna ?ge ?en? fo?rklaring ?till ?varfo?r ?koncernerna ?redovisar ?som ?de ?go?r.Ansatsen ?fo?r ?studien ?a?r ?kvantitativ, ?designen ?a?r ?komparativ ?och ?angreppssa?ttet ?fo?rfattarna? valt ?a?r ?en ?inneha?llsanalys. ?I ?urvalet ?finns? alla ?koncerner ?pa? ?Stockholmsbo?rsens ?Large ?Cap?lista ?representerade,? med ?undantag ?fo?r ?fyra ?koncerner ?som ?inte ?uppfyllde ?urvalsvillkoren.?Med? en ?av ?fo?rfattarna ?utarbetad? kodningsmanual ?som ?grund ?har ?koncernernas ?a?rsredovisningar ?granskats. ?Resultatet ?har ?sammansta?llts ?och ?analyserats ?utifra?n ?den ?teoretiska ?referensramen? samt ?genom? statistisk? analys ?i ?form ?av ?Kruskal?Wallis ?test ?samt? Mann?Whitneys? test.Resultatet ?av ?studien ?visar ?att ?koncernerna ?pa? ?Large ?Cap?listan ?redovisar ?pa? ?ett ?likartat ?sa?tt.? Dock ?identifieras ?signifikanta ?skillnader ?mellan ?olika ?grupper ?av ?koncerner. ?Fo?rfattarna ?drar? slutsatsen ?att ?koncernerna ?har ?gjort ?en ?liknande ?tolkning ?av ?IASB:s ?fo?resta?llningsram ?och? regelverk? samt? att ?skillnaderna ?mellan ?grupperna ?kan? fo?rklaras ?av ?agentteorin ?och ?fo?retagsledningens? bena?genhet ?att ?sprida? information.

Författare

Anna Heinrich

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Mittuniversitetet/Mittuniversitetet/LärarutbildningInstitutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..