Sök:

Det är viktigt med böcker, det är liksom hela språket

En studie om pedagogers tillvaratagande av barnlitteratur för att främja barns läsutveckling

Uppsatsens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan tillvaratar barnlitteratur för att främja barns läsutveckling. Forskning om barns läsutveckling, samt pedagogers medvetna val i användning av barnlitteratur och läsning presenteras i uppsatsen. Metoden som används är semistrukturerade intervjuer med 12 pedagoger, varav hälften arbetar inom Reggio Emilia. Resultatet visar att pedagogerna använder biblioteket som bokkälla samt att flertalet önskar mer läsning i hemmet. Samtliga pedagoger anger liknande platser och tidpunkter för läsning av barnlitteratur. Utifrån vårt personliga intresse för Reggio Emilia har det framkommit att barnlitteraturens användning inte skiljer sig avsevärt mellan pedagoger i Reggio Emilia förskola och icke profilerad förskola. Detta tror vi beror på att pedagogerna som tillfrågats har olika intresse av och syn på barnlitteratur och läsning. Slutligen kan vi konstatera att läroplanens tillämpning i samband med barnlitteratur och läsning sker i olika stor omfattning hos pedagoger som arbetar i förskolan.

Författare

Therese Larsson Anna-Maria Norgren

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..