Sök:

?Det är inte du som äger hans penis, det är hans penis som äger dig? En kvalitativ studie av konstruktioner av kön och sexualitet på nätforumen Flashback och Familjeliv


I detta arbete undersöks hur deltagarna på nätforumen Flashback och Familjeliv konstruerar kön och sexualitet. Vi vill undersöka huruvida användare på forum som är manligt respektive kvinnligt dominerade uttrycker sig på liknande sätt i diskussioner gällande sex. Vårt fokus ligger på hur olika aspekter av sexualitet diskuteras och hur man i dessa diskussioner väver in moral, normer och värderingar. Internetbaserad kommunikation och den aggressivitet som kan uppvisas där är ett mycket aktuellt ämne, bland annat i massmediala kanaler. Till exempel förs en debatt kring näthat där fokus ligger på män som uttrycker sig aggressivt och hotfullt mot kvinnor. Våra forskningsfrågor var:- Hur konstrueras manlighet respektive kvinnlighet, med fokus på sexualitet, på de två nätforumen som vi har undersökt?- Vilka uttalade och outtalade normer kring kön och sexualitet framträder i forumdiskussionerna? För att besvara dessa frågor utförde vi en kvalitativ studie och använde oss av metoden talaktsinriktad diskursanalys för att analysera inlägg i diskussiontrådar på nätforumen. Resultatet visar två dominerande diskurser gällande manlig respektive kvinnlig sexualitet; den att skillnaderna är biologiska och den att skillnaderna är socialt konstruerade. Vi fann även att heteronormen var överordnad och förgivettagen på de båda forumen, samt att moraliska regler genomsyrade en stor del av diskussionerna i vår empiri.

Författare

Magdalena Druid Johanna Berntsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..