Sök:

Den komplexa språksituationen hos en flerspråkig talare

En fallstudie


Syftet med denna studie var att underso?ka och kartla?gga den komplexa spra?ksituationen och - anva?ndningen hos en flerspråkig person. Den underso?kta personen kallas fo?r Frida. Hon hade redan i ung ålder la?rt sig mer a?n två språk och har sedermera varit i kontakt med sju språk på en signifikant kunskapsnivå. Denna studie ville knyta an till de teorier och modeller som har presenterats i den modernare forskningen kring andra- och tredjespråksinla?rning. Underso?kningen baserades enbart på Fridas sja?lvredogo?relser enligt tre kriterier; hennes språkbiografiska bakgrund, språkfa?rdigheten och hennes attityder gentemot sin egen språksituation och språk i allma?nhet. Dessa kriterier underso?ktes med hja?lp av kvalitativa intervjuer och sja?lvbedo?mningsmallar. Resultaten bekra?ftade antaganden om att Fridas språkanva?ndning och ?situation idag påverkas av ett komplext samspel mellan ett flertal multifaktorella komponenter som uppstår i en flerspråkig kontext. Kartla?ggningen av Fridas språkbiografiska bakgrund, hennes språkanva?ndning och hennes attityder gentemot språken samt medvetenhet har gett inblick i hur de underliggande mekanismerna inom flerspråkighet verkar.

Författare

Jonas Alexander David

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..