Sök:

Delaktighet i vården

Patientens upplevelser av delaktighet i vård


Bakgrund: Tidigare präglades vården utifrån ett synsätt, där vårdgivaren styrde över vården. Detta synsätt har successivt övergått till att patienten bör vara mer delaktig och fatta egna beslut. Information påverkar även graden av delaktighet och förmågan att fatta beslut självständigt. Patientens delaktighet i vården styrks i patientlagen och sjuksköterskan har ett ansvar att bjuda in patienten till delaktighet. Syftet: Att beskriva patientens upplevelser av delaktighet i vården. Metod: En systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes, baserad på 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Patienternas upplevelser av delaktighet resulterade i tre teman: hinder för delaktighet, delaktighet i beslutfattandet och möjligheter för delaktighet. Patienter upplever ett stort behov av information, för att kunna vara delaktig. Slutsats: Att ha en god relation skapar tillit och trygghet som gynnar samarbetet mellan vårdpersonalen och patienten. Brister i bemötandet hindrar samarbetet och patientens möjlighet att delta i vården. Det är viktigt att vårdpersonalen tar reda på hur mycket patienten orkar och vill vara delaktig i vården för att möjliggöra delaktighet.

Författare

Martina Eriksson Micaela Wikström

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..