Sök:

DET NATURLIGA VALET - En undersökning av det Resursbaserade synsättet


Problemformulering: Är ett Resursbaserat synsätt till gagn för bemanningsföretag. Andra viktiga aspekter som vi vill ha svar på är hur kritiska resurser skapas, vidareutvecklas, och skyddas för att ge så stor överavkastning åt företaget som möjligt. Vidare undrar vi hur HRM-frågor och kunskapshantering är förenliga med det Resursbaserade synsättet. Frågan vi vill ha svar på är alltså huruvida det Resursbaserade synsättet är lämpligt för att analysera om ett företag kan skapa sig varaktiga konkurrensfördelar och om en fallstudie skulle kunna hjälpa oss att tydliggöra det? Syfte: Syftet med vårt arbete är att genomföra en undersökning av det Resursbaserade synsättet genom en fallstudie av ett kunskapsintensivt företag inom bemanningsbranschen. Detta för att konstatera om RBV är empiriskt gångbart, och om det därmed finns en praktisk verklighetsanpassning. Metod: Vi har valt att testa en praktisk applicering av det resursbaserade synsättet utifrån en kvalitativ fallstudie av Adecco. Arbetet har utgått från teorier runt det resursbaserade synsättet för att med hjälp av insamlad empiri i form av intervjuer, datablad och andra källor dra slutsatser från Adeccos strategiska processer. Slutsats: Vi har funnit att det Resursbaserade synsättet är kapabelt att identifiera de resurser och förmågor som kan ligga till grund för konkurrensfördelar, men för att djupare kunna förstå och hantera dessa resurser och förmågor krävs kompletterande verktyg. Detta har lett till slutsatsen att det Resursbaserade synsättet fungerar bättre som teoretiskt analysverktyg än som praktisk vägledning.

Författare

Kristoffer Daag Per Andreasson Finn Rosengren

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..