Sök:

Cybersvenska och skolsvenska

En undersökning av högstadieelvers skrivande

Denna uppsats behandlar cybersvenskan och hur den kan påverka ungdomars texter i skolan. Begreppet cybersvenska innefattar det språk som används vid kommunikation i SMS-meddelande eller på chatten. Typiskt för denna skriftform är att det går snabbt, är reducerat, innehåller förkortningar och att stavning spelar mindre roll. Syftet med undersökningen var att ta reda om cybersvenskan syns i elevers skoltexter och hur lärarna bemöter detta. Respondenter i undersökningen är elever i år 8 och en liten grupp lärare som undervisar i svenska på högstadiet. Metoden för undersökningen var enkäter och redovisning av tio elevtexter. Resultatet visar att ungdomarna i denna undersökning är flitiga användare av både chatt och SMS. I textexemplen syns tydliga spår av cybersvenska. Lärarna i undersökningen ger både positiva och negativa kommentarer om sin syn på cybersvenska, liksom i bemötandet av denna i elevernas texter.

Författare

Ann-Margret Broberg Britt Abrahamsson

Lärosäte och institution

Växjö universitet/Institutionen för humaniora

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..