Sök:

Crohn's sjukdom-En litteraturstudie om individers upplevelser av Crohn?s sjukdom, inverkan på livskvaliteten samt fysiska och psykiska aspekter


Crohn?s sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom som uppträder i skov. Hela magtarmkanalen kan drabbas av inflammationen, vanligast är dock ileum och colon. Orsaken är ännu okänd. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vuxna individers upplevelser av Crohn?s sjukdom, om sjukdomen påverkar livskvaliteten samt fysiska och psykiska aspekter. Litteraturstudien bygger på åtta kvantitativa studier samt en kvalitativ. Resultatet visade bland annat på fysiska skillnader mellan individer med Crohn?s sjukdom och en ?frisk? kontrollgrupp, att sjukdomen i vissa fall är en bidragande orsak till ångest och depression och att den inverkar negativt på livskvaliteten.

Författare

Anna Linde Lisa Rosenbäck

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..