Sök:

Competence Management-system på Tetra Pak


Uppsatsen är baserad på en fallstudie gjord på Tetra Pak. Syftet med fallstudien var att utforma en lista med faktorer att som bör beaktas för att ett införande av ett Competence Management-system ska bli framgångsrikt. Tillvägagångssättet i fallstudien har varit en dokumentstudie och ett antal intervjuer. Använda teorier är hämtade från områdena Change Management, Knowledge Management, Competence Management och Human Resource Management. Undersökning resulterade i ett antal intressanta faktorer som bör beaktas. Vi kom bland annat fram till att det är viktigt att inte genomföra för stora förändringar av procesesser, organisationsstruktur och system samtidigt. Det är också viktigt att planera dessa förändringar i nära samband med implantationen av systemet så att utbildning kan ske i systemet istället för om systemet. Vidare ska man vara försiktig med storleken på förändringen. Storleken på förändringen är en avvägning mot målet av förändringen. Ska man göra allt på en gång eller ska det göras i etapper?

Författare

Martin Dahlström Fredrik Jönsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..