Sök:

CI-metoden och dess effekter på barn och ungdomar med CP-hemiplegi

- en systematisk litteraturstudie


CI-metoden är en ny behandlingsmetod för barn och ungdomar med CP-hemiplegi. Metoden innebr att man genom en restrikion på den intakta armen och handen främjar rörelse i den hemiplegiska armen oc handen i syfte att förbättra användningen av den armen och handen i dagliga aktiviteter.Syftet med litteraturstudien är att beskriva CI-metoden och dess effekter på funktions- och aktivitetsförmåga hos barn och ungdomar med CP-hemiplegi.För att få svar på studiens syfte och frågeställningar gjordes en systematisk litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar om effekter av behandling med CI-metoden på barn och ungdomar med hemiplegi till följd av en CP-skada. Studien baseras på sammanlagt 12 artiklar, varav 11 studier från åren 2001-2006 och en studie från 1997. Artiklara är sökta i AMED, Cinahl samt Medline.Resultatet visar att barnen och ungdomarna genom behandling med CI-metoden gjorde förbättringar i både funktions- och aktivitetsförmåga. Många av de förbättringar som gjorts under behandlingen kvarstod även vid uppföljningen, fyra veckor till sex månader senare. Resultatet visar att CI-metoden kan vara en effektiv intervention för att förbättra funktions- och aktivitetsförmåga hos barn och ungdomar med CP-hemiplegi. För att få evidens för detta krävs fler studier angående effekter av CI-metoden hos barn och ungdomar med CP-hemplegi.

Författare

Anette Larsson Carina Molin

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..