Sök:

Byggprojektledning Med PMI

En fallstudie av ett Managementföretag

Syfte med detta examensarbete är att kunna redogöra i vilka delar som en projektledare är involverad i byggprocessen. Genom att kartlägga de olika delarna i byggprocessen skall arbetet redovisa och klargöra hur projektledare kan få bättre styrning och struktur i sitt arbete. Arbetet har genomförts i samarbete med Sweco Management i Linköping. Företaget eftersträvar att samtliga projektledare skall vara PMI-certifierade och att samtliga projekt styrs efter deras riktlinjer. PMI är ett bransch oberoende organisation för certifiering av projektledare.För att kunna svara på hur projektledare kan få bättre styrning och struktur samtidigt som denne uppfyller de krav som Sweco har på PMI-certifierade projektledare har författaren tagit fram en checklista samt en förklarande del till checklistan.Examensarbetets inledande kapitel beskriver bakgrund, frågeställningar samt metod.Under examensarbetets andra kaptitel beskrivs den teoretiska delen som arbetet bygger kring. Här ges det förslag på förbättringsområden utifrån teorin samt en förklaring till PMBOK.Under examensarbetets sista två kapitel ger författaren förslag på förbättringsområden för projektledning vidare besvaras frågeställningarna från inledningsskedet. Författaren ger en förklaring till varför checklistan har tagits fram samt förslag på vidare forskning i ämnet.

Författare

Alexander Reboar Shahabi

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..