Sök:

Business or pleasure?

En studie över framtidens köpcentrum


Rubrik: Business or pleasure? En studie över framtidens köpcentrum.Problem: Vi vill teoretiskt skissera hur citygallerior kommer att se ut i framtiden, vilka trender som råder och därmed även beröra hur situationen för citygallerior är i nuläget. Men då detta problem är förhållandevis teoretiskt vill vi även kartlägga det mer empiriska problemet om hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden och hur de upplever dagens citygallerior.Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur framtiden för citygallerior ser ut genom att studera den forskning som råder inom området och studera de trender som råder. Syftet är även att undersöka hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden genom en enkätundersökning.Teori: De teorier vi använt oss av handlar främst om köpcentrum och allt vad det innebär, framtiden, kundtillfredsställelse, shoppingvanor och olika shoppingsegment. Vi har använt oss av både svenska och utländska källor.Metod: Vår uppsats är skriven på uppdrag av ett fastighetsbolag och vi antar därmed ett företagsperspektiv. Vi vill skissera hur framtiden kommer att se ut med hjälp av en kvalitativ metod där intervjuer har gjorts med kunniga personer inom området. Då kunderna styr marknaden har vi dock valt att lägga fokus på dem för att förstå hur de vill att framtiden ska se ut. Detta gjordes med hjälp av enkätundersökningar, vilket medför att vi även har en kvantitativ metod.Resultat: Vi har kommit fram till att kunderna ställer höga krav på köpcentrum. Vad de vill uppnå med sin shopping är situationsstyrt och det måste handlarna inse. Ena dagen vill kunden shoppa snabbt och effektivt medan den en annan dag vill kunna njuta av en mer upplevelsebaserad shopping.

Författare

Inger Holgersen Sven Öquist

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..