Sök:

Business Intelligence som del i skapandet av konkurrensfördelar


Problem/frågeställningar: När företagsledare runt om i världen ska ta beslut uppgår 40% av dessa beslut till att baseras på magkänslan. Ett påstående kring konkurrensfördelar och magkänsla är att ?ett av de största hindren för konkurrensfördelar är att agera enbart på magkänsla eller intuition?. Denna uppsats tar fasta på det påståendet och granskar hur BI, ett verktyg som stödjer företagsledarna i sina beslut, spelar in. Ett synsätt för att studera konkurrensfördelar är det resursbaserade synsättet, där resurser följaktligen är grunden i det som skapar konkurrensfördelar. Kombinationen mellan hur BI stödjer med information för att underlätta beslut och faktumet att magkänsla eller intuition hindrar konkurrensfördelar gör att den här uppsatsen ställer sig frågan ?Hur och varför kan BI ur ett resursbaserat synsätt stödja skapandet av konkurrensfördelar på kort samt lång sikt inom stora företag??Syfte: Att beskriva samt förklara hur och varför BI ur ett resursbaserat synsätt kan stödja skapandet av konkurrensfördelar på kort samt lång sikt inom stora företag.Teori/modell och metod: Inom den teoretiska referensramen presenteras och diskuteras först definitionen av BI och dess användning. Därefter följer en presentation av det resursbaserade synsättet utifrån en modell byggd av Hart, vilken kompletteras med annan forskning inom det resursbaserade synsättet. Det genererar sedan en egen modell, som därefter byggs på med en BI-del för att utgöra en undersökningsmodell som används vidare i uppsatsen.Tillvägagångssätt: För den här uppsatsen har 18 st företag som har någon form av BI på företaget intervjuats. Utöver att företagen är bland Sveriges 120 största har inga vidare urval sett, vilket har resulterat i respondenter från branscher så som media, teleoperatörer och försäkring. På dessa företag har intervjuer skett med den person som ansetts vara BI-ansvarig. Vissa företag har Controllers som är de som har övergripande ansvaret för BI, medan det på andra företag är IT-chefer eller specifikt BI-ansvariga. Inom metodavsnittet förs även en genomgång kring de intervjufrågor som framtagits.Huvudsakliga resultat/slutsatser: I slutsatserna fastslås bland annat att BI kan stödja och driva på en så kallad patchningsförmåga, vilket innebär att företag är snabba i anpassningen mot marknaden. Därutöver konstateras att en av anledningarna till att BI stöttar skapandet av konkurrensfördelar är dess förmåga att stödja effektivisering, optimering och processinnovation i olika förmågor som senare kan leda till konkurrensfördelar. Dock visar det sig också att BI är sämre på att stödja skapandet av konkurrensfördelar på lång sikt, tack vare avsaknaden av stöttandet till faktorer som gör resurser svåra att imitera.

Författare

Marlene Elias Magnus Wretlund

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..