Sök:

Budskap med bilder i årsredovisningar

Idén till denna studie uppkom efter att vi tagit del av en tidigare studie. Den tidigare studien behandlade bilder i årsredovisningar och de tog upp olika budskap ett företag sänder via dessa. Resultaten de kom fram till var att företag har förutsättningar för att arbeta medvetet med att skapa budskap genom bilder i årsredovisningar. Vår uppsats går ut på att undersöka om budskapen ett företag sänder via bilderna i årsredovisningen når fram till mottagaren. Problemfrågan vi har är: når de budskap ett företag skickar via bilderna i årsredovisningen fram till dess mottagare? Syftet med arbetet är att undersöka om de budskap som sänds via bilderna i årsredovisningar når fram till mottagaren. För att ta reda på detta har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har sammanställt budskap med tre olika bilder och sedan utfört intervjuer där vi frågat personer om de olika bilderna. Vi använde oss av två olika grupper för att se om det fanns skillnader mellan personer med aktiekunskaper och de som inte hade några större aktiekunskaper. Intervjuerna analyserade vi senare och kom fram till ett svar på vår problemfråga. Resultatet vi kom fram till blev att budskapen gick fram i de flesta fall till gruppen med aktiekunskaper. Budskapen hade däremot svårare att nå fram till den andra gruppen. Svaret på problemfrågan blev då att budskapen kan nå fram till mottagaren och det gäller för företag att lägga ner mycket energi på utformningen av bilderna för att öka chanserna att budskapen skall nå fram.

Författare

John Jacobson Emelie Kyrk

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..