Sök:

Budgetslack inom offentliga sektorn


Denna uppsats behandlar ämnet budgetslack i offentliga organisationer. Budgetslack är ett problem i många organisationer och är därför intressant att studera. Utgångspunkten för detta arbete har varit sju faktorer som enligt teorin har betydelse för förekomsten av budgetslack. De faktorerna består dels av orsakande faktorer och dels av åtgärdande faktorer. De orsakande faktorerna är enligt teorin hård budgetstyrning, minskad informationsbehandling, informationsasymmetri, handlande i eget intresse och deltagande i budgetförhandlingen. De åtgärdande faktorerna är enligt teorin ökad informationsbehandling och deltagande i budgetförhandlingen. Teorin är delad i två läger när det gäller deltagande så därför finns den med både som orsakande och åtgärdande. Syftet med den här uppsatsen var att beskriva och skapa förståelse kring faktorernas påverkan på budgetslack och undersöka om det fanns några andra faktorer än de som framkommit i teorin som påverkar budgetslack. Resultatet baserar sig på intervjuer som genomförts hos tre offentliga organisationer. I analysen har vi jämfört teorin kring budgetslack med de resultat som vi fått fram i studien. Det visade sig att våra resultat stämde överens med teorin för samtliga faktorer utom hård budgetstyrning. Dessutom har vi identifierat nedskärningar som en åtgärdande faktor.

Författare

Viktor Jonsson Hans Klippmark

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..