Sök:

Brytningsförslag

Välkomma-malmen LKAB Malmberget


Föreliggande rapport tillkomm på uppdrag av LKAB i Malmberget. Företaget som är verksamt inom gruvindustrin, är den största producenten inom järnmalmsbaserade produkter i Sverige. I Malmberget där en av företagets två aktiva gruvor ligger, har det åter blivit aktuellt att bryta en malmkropp som heter Välkomma. Malmkroppen bröts tidigare både från dagen och under jord. Den aktuella malmkroppen har en teoretisk malmmängd på 7883kTon och det är mellan nivåerna 430m avvägning och 600m avvägning som en brytning är aktuell. På grund av att malmen är relativt smal och flack så fanns det bara ett fåtal brytningmetoder som var lämpade. Målet med examensarbetet var att ta fram en lämplig brytningsmetod för Välkomma malmen. Brytningsmetoder som har studerats i litterturstudien är skivrasbrytning, längsgående skivrasbrytning, igensättningsbrytning, rillmining, VCR-metoden och skivpallsbrytning. Från analysen av dessa kunde en metod, skivpallsbrytning utan återfyll väljas ut. För att få en referens till dagens metod för brytning av smala malmkroppar gjordes en jämförelse mellan skivpall och längsgående skivrasbrytning. Skivpallsbrytningen utformades i tre olika varianter, alternativ 1 - 3. Detta för att se om kostnaderna skiljer sig beroende på utformning. Beräkningar av storlek på brytningsrummen för skivpall utfördes med hjälp av Stability Graph Method. Indata till beräkningsmodellen räknades fram med hjälp av Q-systemet, Examine2D samt befintliga data från tidigare undersökningar. Slutsatsen som kan dras från detta arbete var att utifrån de förutsättningar som finns idag, är metoden som redan används för att bryta smala malmkroppar den mest fördelaktiga jämfört med de andra metoder som studerats. Dock kan en tillämpning av skivpall med återfyll bli aktuell om påverkan på markytan inte är möjlig eller önskvärd.

Författare

Erik Jänkänpää

Lärosäte och institution

Luleå/Samhällsbyggnad

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.