Sök:

Bortom Kultursponsring

En studie av samarbeten mellan teater och näringsliv


Bakgrund: Den svenska teaterscenen befinner sig i vad som tycks vara en ständig ekonomisk kris. De offentliga medlen räcker inte längre till, vilket har fått till följd att teaterinstitutionerna har blivit tvungna att söka sig nya inkomstkällor. Kultursponsring är en alternativ finansieringsform som har blivit allt vanligare. Vi vill undersöka kultursponsringens möjligheter för svensk teater. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheterna att gå bortom den traditionella definitionen av kultursponsring för att skapa ett helhetsperspektiv på utbyten mellan teater och näringsliv. Avgränsningar: Vi utgår ifrån Sveriges teaterinstitutioner och de kulturpolitiska målen som är uppställda av Sveriges Riksdag. Genomförande: Vår undersökning bygger på sju intervjuer med representanter från teatrar och företag. Resultat: Idag ses kultursponsring främst som ett marknadsföringsverktyg, där det sker ett utbyte av image mot pengar. Vi anser att med denna begränsade definition förbises den största potentialen, vilken återfinns i själva mötet mellan teater- och affärsvärlden.

Författare

Manuela Casal Bouzon Magnus Orestig

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..