Sök:

Bioteknik i Öresundsregionen - behovet av en katalysator i en klustermiljö


Denna uppsats undersöker en medlemsorganisations roll och betydelse för utvecklingen av en klustermiljö, samt vilka möjligheter en sådan organisation har att förmedla vikten av sina insatser i och utanför ett nätverk. En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med personer inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter berör näringslivet i Öresundsregionen. Dessutom ligger diskussioner med nyckelpersoner inom organisationen Medicon Valley Academy till grund för den empiriska studien. De teorier som används är: kluster, trippelhelix, regional innovationsteori, nätverk, organising capacity och Key Performance Indicators (KPI). Fem kommuner från den svenska och danska sidan av Öresund utgör tillsammans med Köpenhamns och Skånes motsvarigheter till landsting den insamlade empirin. Uppsatsen leder fram till följande slutsatser: Medicon Valley Academy uppfattas som en värdefull katalysator i det biotekniska kluster som finns i Öresundsregionen. Deras arbete ses som betydelsefullt ur ett globalt perspektiv samtidigt som det råder skilda meningar om vilka insatser som de borde fokusera på i framtiden för att sätta fart på och skapa intresse för den biotekniska utvecklingen. Det finns en efterfrågan på deras nätverk som genom en tydligare presentation i form av antalet kontakter som leder till medlemskap skulle kunna vara indikationer som skulle kunna mätas och därmed förstärka deras position.

Författare

Anneli Billing Kajsa Lagerstedt

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..