Sök:

Big bath vid VD-byten

En studie över resultatmanipulering i svenska börsnoterade bolag i samband med VD-byten


Denna studie utreder ifall big bath förekommer i företag på Stockholmsbörsen. Big bath är en form av resultatmanipulering där ledningen justerar resultatet för att gynna sina egenintressen genom att exempelvis göra stora nedskrivningar. Tidigare studier har bevisat att big bath förekommer när det sker förändringar i företags ledning. Undersökningens syfte var att studera om verkställande direktörer i svenska börsnoterade bolag genomfört stora nedskrivningar av immateriella tillgångar under sitt första år som ledare för bolaget. Om så var fallet tyder det på att VD:n genomfört ett big bath ett år för att gynna kommande års resultat. Multipla regressionsanalyser samt t-test har utförts. Studien kunde dock inte presentera ett statistiskt signifikant resultat och därmed kunde inte förekomsten av big bath på Stockholmsbörsen säkerställas. Studien undersökte även om det fanns speciella omständigheter kring VD-byten där risken för big bath var större. Trots att resultatet inte heller i detta fall var signifikant fanns dock indikationer på att risken för big bath var något större när den gamla VD:n lämnade bolaget samt när den nya VD:n kom från en annan organisation.

Författare

Matilda Forsberg Elin Granlund

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..