Sök:

Beskrivna erfarenheter av arbetsterapi i behandling av personer med maculadegeneration

en kvalitativ intervjustudie


Syftet med studien var att beskriva hur en grupp arbetsterapeuter/synpedagoger genom aktivitet behandlar synskadade personer med aktivitetsproblem. Elva intervjuer genomfördes med semistrukturerade intervjufrågor. Insamlad data bearbetades och gav fyra kategorier: "Att se människan", "Att möjliggöra självständighet genom information", "Att öka möjligheterna för aktivitetsutförande i personens omgivning" samt "Att skapa vägar till möten med andra människor". Resultatet visade att behandling i aktivitet inte utförs eller behöver utvecklas på många platser, mycket beroende på bristande resurser. Den behandling i aktivitet som utförs omfattar framförallt läs- och skrivsituationen. Personer med synskada behandlas främst genom teoretiska genomgångar inne på Syncentralen. De får sedan själv försöka omsätta kunskaperna i praktiken. Studien visar att denna övergång inte alltid fungerar så bra. Miljöfaktorer och omgivningens inställning är avgörande vid aktivitetsutförande. Studien ger implikationer för arbetsterapi och kan också vara värdefull för andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med synskada.

Författare

Charlotta Astermo Martina Strömqvist

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..