Sök:

Beskrivande och berörande elevtexter ? hur viktiga är adjektiven?

Syftet med denna undersökning var att se om hur viktiga adjektiven är för att elevers texter ska kunna anses som goda i bemärkelsen beskrivande och berörande. För att söka svar på frågan samlades tjugo autentiska elevtexter från högstadiet in, för att analyseras i hur mängden adjektiv kunde kopplas till att göra en text beskrivande och berörande. Adjektiven granskades i sitt sammanhang, i den mening de funnits i texten, för att se till helhetsintrycket. För att analysen skulle kunna genomföras valdes relevant litteratur till ämnet ut. Väsentliga begrepps befintlighet i elevtexterna som stilvärde, ordförråd, stilfigurer, betydelseomfång, intensionsdjup och ord för att skapa stämning har undersökts i analysen. Resultatet visade på att adjektiven är väldigt viktiga i en text som ska kunna anses som en god beskrivande och berörande text. I diskussionen kring vad som framgår i undersökningen, visar det sig att valet av ämne och innehåll, eventuella förberedelser, läsvanor, självförtroende och ordförråd kan höra samman med textresultatet.

Författare

Linda Borgqvist Helena Vilhelmsson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..