Sök:

Belöningssystem - Intervjuer med stora svenska onoterade aktiebolag


Problemformulering: Vad påverkar utformningen av belöningssystem i stora onoterade svenska aktiebolag till individer med chefsbefattningar?Syfte: Att ta reda på vad som påverkar utformningen av belöningssystem i stora onoterade svenska aktiebolag till personer som innehar chefsbefattningar. Genom att studera hur dessa bolag utformar sina belöningssystem vill vi föra en diskussion kring hur de använder sig av belöningar i praktiken. Genom att åstadkomma detta har vi som förhoppning att kunna bidra med nya observationer till belöningssystemdebatten.Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med induktiv ansats, där vi genomfört sex stycken intervjuer med svenska stora onoterade aktiebolag.Teoretisk Referensram: Till följd av vår induktiva ansats bygger teorin på den empiri vi fått tillgång genom våra respondenter.Slutsats: Agentteorin parallellt med Stewardship teorin tillämpas dock utan dessas exakta teoretiska design. Företagen erbjuder marknadsmässiga löner, utöver de påverkar marknaden dem inte. De tillämpar inte hierarkisk nivå som praxis för motivation. Ägandestruktur och bolagsstyrning påverkar i form av ett starkt och tydligt ägande. De faktorer som bidrar till företagens unika utformning av belöningssystemen är strategi, kultur, marknadstillväxt, efterfrågestabilitet. Slutligen påverkar den nytta och förtjänst chefen bidrar med till företaget.

Författare

Christoffer Eriksson Magnus Mattsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..