Sök:

Bedömning av unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende

En studie av ESTER-bedömnings interbedömarreliabilitet


Unga med normbrytande beteende löper en relativt hög risk för en långvarig negativ utveckling. För att förhindra detta krävs tidiga effektiva insatser som i sin tur kräver tillförlitliga bedömningsinstrument som identifierar risker och behov hos unga med, eller i riskzonen för normbrytande beteende. Just detta är syftet med ESTER-bedömning. Föreliggande studies syfte var att undersöka interbedömarreliabiliteten av ESTER-bedömning inklusive en ny kandidatskala för riskfaktorerna . Två oberoende bedömare genomförde ESTER-bedömningar på journalmaterial tillhörande 30 tvångsomhändertagna flickor, 15-20 år. Resultaten visar en spridning mellan bristfällig till mycket bra interbedömarreliabilitet på de 19 risk- och skyddsfaktorerna i ESTER-bedömning, med få fall av total oenighet mellan bedömarna. En jämförelse mellan den befintliga skalan och kandidatskalan visade marginella skillnader. Vidare forskning av interbedömarreliabilitet för ESTER-bedömning bör testa skalorna var för sig och inkludera intervjuer som informationskälla.

Författare

Eva Bergquist Marja Rudenhed

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..