Sök:

Barns relationer till djur


Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vad barnen i en femteklass har för tankar och känslor om djur. Undersökningens metod och teori har sin grund i fenomenologi.Uppsatsens första del består av en teoretisk bakgrund, där befintlig forskning om djurs nytta inom vård, rehabilitering och skola presenteras. Forskningen visar bland annat att hundar kan hjälpa människor med svår sjukdom att må bättre, både mentalt och fysiskt. Det har också fastslagits att hundar kan påverka barn med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter positivt i skolan. Forskning har också visat att barn som är vana vid djur tenderar att få högre resultat i empatitest.Bakgrunden ger även information om svensk skollagstiftning, och hur denna lagstiftning kan sägas ge stöd åt användandet av djur i det svenska skolsystemet.I uppsatsens andra del ges en förklaring till metoden som används i undersökningen. Den ger även en teoretisk bakgrund till fenomenologi och redovisar hur klassrumsstudiens två delar gick till. Först ombads barnen rita ett djur utan andra restriktioner. Ritandet följdes sedan upp med personliga intervjuer där barnen ombads berätta fritt vad djuren på bilderna betydde för dem. Genom dessa intervjuer framträdde fyra olika teman: Kärlek och känslor, aktivitet, relationsskapande, familjemedlem/vän. Dessa teman studeras sedan närmare med hjälp av direktcitat från barnen, i fyra olika delar och i den avslutande diskussionen.

Författare

Lotta Aurell

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..