Sök:

Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen

Utifrån kvalitativ textanalys uförd på ett urval av Astrid Lindgrens verk


AbstraktExaminationsnivå: Examensarbete, 15 högskolepoäng, inom lärarprogrammet Högskolan i GävleTitel: Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen: Utifrån kvalitativ textanalys utförda på ett urval av Astrid Lindgrens verkFörfattare: Edlund, Nadja                                                                                                         Termin och år: Ht 2008                                                                                                           Institution: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Handledare: Daniel Pettersson                                                                                    Nyckelord: Mångkultur, litteratur perspektiv, barns formning, Astrid Lindgren Syftet med uppsatsen är undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultursamt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad avutvalda verk författade av Astrid Lindgren.. Frågeställningen i denna C-uppsats lyder:Vilka mångkulturella uppfattningar formas barn av genom barnlitteraturen?Metod som använts för att ta reda på frågeställningen är kvalitativ textanalys. Genom dennametod kom det relevanta fram som behövdes för att sammanställa ett urval av mångkulturellauppfattningar och tänkanden de olika figurerna i Astrid Lindgrens böcker förmedlar i texten.Det faktum att pedagoger och föräldrar läser det som andra läst för dem när de själva var barnkan ha en påverkan i varför böckerna följer med i dagens samhälle.Uppsatsen belyser mångkulturens innehåll i de utvalda verk av Astrid Lindgren som valts ochhur barns uppfattningar och formning ser ut utifrån det litterära perspektivet. Med mångkulturmenas etnicitet, religion, bakgrunder, förhållningsätt, klasskillnader samt förutfattademeningar. Med formning menas barns uppfattningspräglingar och värderingsskapande somsker i barnens utveckling.Uppsatsens statistik och listor är utdragna från året 2006. Med anledning av att det med beslutfrån regeringen var mångkulturens år. Det kändes också aktuellt att kort nämna nuvarandestatistik samt äldre statistik för att visa ett brett tidsperspektiv på Astrid Lindgrens böckersexistens på topplistorna. Resultatet redovisar det som genom en kvalitativ textanalysupptäckts och innefattar det som ingår i begreppet mångkultur. Detta redovisas i utdrag, citatoch genom ord som förekommer i Astrid Lindgrens böcker.I diskussionen framkommer det faktum att barns formning till stora delar sker genomlitteraturen och att Astrid Lindgren fyller en stor del av den litteraturen som läses av barn ochdet automatiskt påverkas deras formning och uppfattningar. Mångkultur presenteras ochframställs både ur positiva och negativa aspekter i Astrids böcker. Det är därför viktigt att detexisterar en medvetenhet hos pedagoger för vad för slags värderingar vi förmedlar genomexempelvis litteratur som läses för barnen.

Författare

Nadja Edlund

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..