Sök:

Barns lek

- En studie om hur barn i 1-2-års åldern använder sin erfarenhet av styrd lek i den fria leken.


Barns lek i styrd lek och fri lek är intressant för alla som arbetar med barn eller bara är intresserade av barns utveckling. Leken är de små barnens sätt att upptäcka och utforska sin värld. På förskolan får barn möjlighet till att utveckla alla sina sinnen och med hjälp av pedagoger som fyller på deras lekar får barnen en bra start i sin utveckling. Lek är viktigt.Syftet med undersökningen är att förstå hur barnen lär sig och hur de använder sina erfarenheter. Jag har använt mig av kvalitativ metod med observationer som redskap. Metoden bygger på teori och kunskap som kan utvecklas med hjälp av praktiska forskningsresultat. Med observationer har jag kunnat undersöka barnens utveckling och med kameraögat se deras utveckling som kanske annars aldrig blivit upptäckt. Urvalet var fyra barn i ett och tvåårsåldern. Resultatet visar hur viktig leken är för barnens utveckling och att pedagogernas roll på förskolan är en tillgång för barnens lek. I det insamlade materialet framgår det hur barnen utifrån en styrd lek av pedagogen kan ta leken vidare och undersöka, experimentera vidare för att få fler intryck och erfarenheter. Deras sociala samspel växer med leken om de får en bakgrund till den. I barnens värld pågår hela tiden ett lärande både i sitt eget utforskande men även i samspel med andra barn. Pedagogerna kan stötta och vara lyhörda och hjälpa dem i leken med hjälp av styrd lek och redskap som de själva sedan kan föra vidare i sitt lärande.   

Författare

Carina Boström

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..