Sök:

Barns kommunikation och samspel ? hur synliggörs det i den fria leken?

Uppsatsens syfte är att studera barns lek med avseende på kommunikation och samspel. Vi vill även undersöka barns maktpositioner i leken. I litteraturdelen beskrivs olika synsätt på kommunikation, samspel och makt. Tyngdpunkten ligger på det sociokulturella perspektivet. Studien är gjord i en förskoleklass med åtta stycken barn där videoobservation och fältanteckningar har använts som en kvalitativ metod. Valda observationer har därefter analyserats utifrån syftet. Slutresultatet visar att kommunikation och samspel är väsentliga delar för att få en fungerande lek. För att kunna kommunicera måste barn samspela. Genom språk, roller, kunskaper och lekregler kommunicerar och samspelar barn med varandra i den fria leken. Många gånger finns det en maktinnehavare i leken. Genom att bestämma, ignorera och utveckla leken tar den ledande kontrollen över de andra.

Författare

Jenny Bengtsson Caroline Ingemansson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..