Sök:

Barnlitteraturens betydelse för barns socioemotionella utveckling

En studie om förskollärares insikter, syfte och arbetsmetoder kring barnlitteratur i förskolan


Syftet med studien är att undersöka förskollärares insikter, syfte och arbetsmetoder för att genom barnlitteratur utveckla barns socioemotionella förmågor. De frågeställningar som studien utgår från är vilka insikter, vilket syfte och på vilka sätt förskollärare arbetar med barnlitteratur med denna fokus. För att undersöka detta används kvalitativa intervjuer som metod där sex verksamma förskollärare med varierad ålder och arbetslivserfarenhet deltar. Resultatet visar på att förskollärarna har en insikt i att barnlitteratur kan utveckla barns socioemotionella förmågor. Trots denna insikt visar resultatet på att barnlitteratur med fokus på socioemotionell utveckling inte är prioriterad utan används i samband med händelser som uppstår i barngruppen. Resultatet visar att de verksamma förskollärarna har en varierad uppfattning kring syftet med barnlitteratur i förskolan. Det framkommer i studien att förskollärarna förväntar sig att barn automatiskt tillägnar sig socioemotionella förmågor genom att få ta del av barnlitteratur. Samtal, diskussion, återberättande och drama är arbetssätt som förskollärarna menar har betydelse för barns möjligheter att tillägna sig socioemotionell utveckling. I studien framkommer det att förskollärarna genom samtal och diskussion om barnlitteratur har en förhoppning om att kunna se barns utveckling. Parallellt visar studiens resultat på att förskollärarna förväntar sig att barn automatiskt blir utmanade i sin utveckling då de får återberätta barnlitteratur.

Författare

Anna Djurstedt Amanda Karlsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..