Sök:

Barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan


Barnlitteratur kan ha en stor roll i barns utveckling i den tidiga åldern. Detta examensarbete fokuserar på barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan. Syftet med studien har varit att studera hur lärarna använder sig av barnlitteratur och hur litteraturen används i förskolan och skolan. Våra frågeställningar är: Hur väcker pedagoger barns intresse för att läsa? Hur säger pedagoger att de använder sig av barnlitteratur i undervisningen? Vad anser barn om barnlitteratur? De metoder som använts för att besvara frågeställningar har varit intervjuer med lärare och frågor i form av enkäter för barn/elever på två olika skolor. Utgångspunkter har varit en förändrad barnsyn, barnböckers betydelse samt lärare och föräldrar som litteraturförmedlare. Vi har analyserat empirin med hjälp av dessa olika teman och kommit fram till ett par slutsatser. En av slutsatserna är att barnböcker kan användas på många olika sätt i verksamheten och att barn har ett stort intresse av barnböcker. Slutsatsen är att barnlitteratur har stor betydelse för barns utveckling.

Författare

Karin Johnsson Fllanxa Skepi

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..