Sök:

Barnkultur i landskapsarkitektur

hur når vi barns perspektiv?


Syftet med undersökningen var att utvärdera metoder för hur landskapsarkitekter kan kommunicera med små barn (3-6år) kring planering av deras fysiska utemiljö så att barnens perspektiv framkommer. Tre kommunikationsmetoder: ?Tecken och karta?; ?the Insight Method ? och ?Stafettberättelse?, testades och dokumenterades genom metoden observation och loggbok. Observationerna analyserades sedan under rubrikerna: barns perspektiv och tidsåtgång. I studien framkom att metoderna inte entydigt nådde barnens perspektiv och att metoderna skiljde sig åt vad gällde tidsperspektiv. Metod 1- ?Tecken och karta? nådde egentligen inte barnens perspektiv, metoden var också krävande och tog mest tid. Metod 2- ?the Insight Method? nådde antagligen barnens perspektiv, metoden krävde en del förarbete men tog inte så lång tid att genomföra. Metod tre ? ?Stafettberättelse? nådde ett fåtal barns perspektiv, metoden krävde inget förarbete och tog kortast tid att genomföra. Vilken metod som skall användas beror därmed på vad landskapsarkitekten är ute efter och hur mycket tid som finns att lägga på projektet.

Författare

Ingela Hamberg

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..