Sök:

Barn och strömmande media

Hur påverkar barns kognitiva färdigheter deras sätt att interagera med strömmande media?


Allt yngre barn använder digitala tjänster i form av strömmande media, vilket kräver att tjänster ämnade för dem anpassas utefter deras förutsättningar. Barn skiljer sig vanligtvis kognitivt från vuxna eftersom de oftast inte hunnit erfara och uppleva lika mycket. Det innebär att barn har andra behov än vuxna för att kunna interagera med strömmande media. I denna uppsats undersöks hur olika kognitiva färdigheter påverkar barns interaktion med strömmande media. Inledningsvis kartläggs interaktionsdesign, användbarhet, användbarhet för barn och kognitiva färdigheter som är uppsatsens huvudämnen. Vidare, genom en empirisk studie, kartlägger denna uppsats barns kognitiva färdigheter utifrån ett designperspektiv och ett användarperspektiv. Därefter jämförs teorier från litteraturavsnittet med empiri och vi kommer fram till att barns kognitiva färdigheter kompletterar, stärker och begränsar varandra. Avslutningsvis föreslår vi praktiska bidrag för framtid utveckling av användbar strömmande media för barn nämligen 1) en enhetlig och tydlig design; 2) en rolig väntan; 3) återkoppling och större knappar och 4) en kombination av olika medier.

Författare

Sabine Lindström Ingfeldt Elin Pira Kriborg

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..