Sök:

Barn i koncentrationssvårigheter i fritidshem


Arbetet handlar om hur fritidspedagoger arbetar för att barn i koncentrationssvårigheter ska få ett fungerande samspel med andra barn i både styrda aktiviteter och i den fria leken. I bakgrunden skriver vi om barn i koncentrationssvårigheter, dess förutsättningar och om fritidshemmens mål och uppdrag kring barn i koncentrationssvårigheter. Som metod använder vi oss av kvalitativa intervjuer och intervjuar fyra fritidspedagoger i en stad i Sverige. Genom samtalsanalys skriver vi vad pedagogerna svarat med anknytning till forskningsfrågorna. Med hjälp av intervjuerna får vi reda på att fritidspedagogerna försöker anpassa lokaler och miljöer efter barn i koncentrationssvårigheter men att de tycker att det är svårt. De försöker även att vara i närheten av barn i koncentrationssvårigheter i den fria leken och i styrda aktiviteter. I diskussionen diskuteras bland annat fritidspedagogernas syn på barn i koncentrationssvårigheter, deras svar om hur viktig planering och efterarbete är för yrket, samt hur viktigt det är med en bra samverkan mellan skolan och hemmen.

Författare

Malin Lundberg Johannes Marklund

Lärosäte och institution

Luleå/Pedagogik och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..