Sök:

Balanced Scorecard ? Faktorer som påverkar implementeringsprocessen


Från år 1965 till idag så har det hänt mycket med hur företagen använder sin kunskap. Företagen har gått ifrån att i början av 1960-talet enbart använda sig av styrsystem som redovisar finansiella värden till att under senare delen av 1980-talet utveckla styrverktyg som även tar de icke-finansiella värdena i beräkning. Ett sådant styrverktyg skapades av Kaplan & Norton och fick namnet Balanced Scorecard. Detta styrverktyg skapades på grund av att all information som finns i ett företag ska kunna användas på ett produktivt sätt, denna information ska senare leda till framtida konkurrensfördelar. Balanced Scorecard har senare utvecklats av Olve, Roy & Wetter vilket är den modell vi använder oss av i vår studie. Ett av kraven för att konkurrensfördelarna ska materialisera sig är att styrsystemet implementeras på rätt sätt i företaget. Med rätt implementering ökar chansen att företaget får det resultat som de förväntar sig, dock visar forskningen att en större del av alla implementeringsarbeten misslyckas. I vår studie reder vi ut vad som kan bidra till det höga antal misslyckade implementeringsprojekt.Vi går i denna uppsats igenom de delar som krävs för att implementeringen ska få en grund att stå på. Detta gör vi genom att vi använder oss av allmänna implementeringsteorier och samtidigt jämför detta med Balanced Scorecard teorier angående implementering. Detta ställde vi sedan mot kritiska tankar angående implementering av Balanced Scorecard. Med detta som grund för vår forskningsfråga gick vi sedan vidare för att utföra en kvalitativ undersökning hos vår respondent genom intervjuer. Detta arbetssätt bedrev vi för att få en så överensstämmande bild av vad som krävs för att kunna utföra en lyckad implementering då vi jämförde skillnaden mellan teorin och empirin för att komma fram till ett resultat. Därefter presenterar vi detta genom att diskutera de inre och yttre faktorer som påverkar implementeringsprocessen. Där visar vi att det finns faktorer som påverkar en implementeringsprocess mer än andra. I vår slutsats kom vi fram till att de faktorerna som har störst påverkan på implementeringsprocessen är förankring samt företagskulturen. Vi anser genom denna slutsats att utan en god förankring i företaget samt en stödjande företagskultur så finns det stor risk att implementeringsprocessen kommer att stöta på problem.

Författare

Marcus Hjortheimer Özcan Mustafi

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..