Sök:

BORGMÄSTAREBRYGGAN - En studie av en offentlig plats attraktivitet och tillgänglighet


Syftet med detta arbete är att studera ur olika synvinklar vad som gör en plats attraktiv och tillgänglig. Arbetet utgår från en fallstudie av det planerade kajstråket Borgmästarebryggan i Karlskrona. Genom analyser av resultaten från inventeringar, observationsstudier, intervjuer, dokumentsanalyser och beprövad praktik undersöks de bakomliggande faktorerna till Borgmästarebryggan, planens överensstämmelse med kommunens mål för att skapa en attraktiv och tillgänglig plats. Därefter kommer en kritisk läsning av planförslaget att utföras med grund i forskning och teorier om attraktivitet och tillgänglighet. Borgmästarebryggans tänkta utformning skapar många goda förutsättningar för att bli en attraktiv och tillgänglig plats för allmänheten. Dock visar arbetet även att den estetiska upprustningen och biltrafiken kring platsen kan skapa begränsningar samt att under vinterhalvåret riskerar Borgmästarebryggan att främst bli attraktiv för en viss samhällsklass på bekostnad av andras tillgänglighet. Detta går emot de grundläggande kraven för en offentlig plats: att vara en plats dit alla är välkomna.

Författare

Niklas Ljungberg

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/DSN

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..