Sök:

Avskaffandet av revisionsplikten

en litteraturstudie över intressenters inställning


Revision är en granskning av ett företag. I uppsatsen avser revision granskningen av företagets finansiella information. Revision var lagstadgat i Sverige för samtliga aktiebolag till 2010 då revisionsplikten togs bort för små aktiebolag. Det finns en rad olika åsikter om vilka effekter avskaffandet fick. Studien har för avsikt att undersöka hur inställningen till revision hos fyra intressenter har ändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten. Dessa intressenter är små aktiebolag, kreditgivare, revisionsbyråer och Skatteverket. Studien avser även att undersöka om användandet av revision har förändrats sedan avskaffandet. För att analysera intressenternas inställning till revision har vi utgått från teorier om vilken funktion revision har för intressenterna och samhället. Revisionens syfte kan ses ur flera olika teoretiska perspektiv. Denna studie utgår från fem olika perspektiv på vad revision är: försäkran, förbättring, försäkring, komfort och legitimering. Intressentmodellen har använts för att illustrera intressenter relationen till revisionen. De fem perspektiven och intressentmodellen utgör den teoretiska syntes som bildar vår analysmodell. Det har gjorts ett stort antal examensarbeten rörande revisionspliktens avskaffande sedan 2010. Vi valde metoden kvalitativ litteraturstudie eftersom vi såg en möjlighet att använda alla dessa uppsatser för att få tillgång till en större mängd empiri. Uppsatsen är kvalitativ eftersom syftet är att öka förståelsen för ämnet, inte dra statistiska slutsatser. Empirin som användes är uppsatser skrivna sedan 2013 och har identifierats utifrån en checklista, där uppsatsernas syfte har jämförts med vårt. Totalt användes 24 uppsatser. Vår empiri består av en sammanfattning av uppsatserna i tabellform, där uppsatsernas syfte, metod, undersökta intressenter och resultat presenterats. Sedan följer vårt resultat där vi analyserar intressenternas inställning utifrån uppsatsernas empiri med hjälp av vår analysmodell. Resultatet visar att samtliga intressenter har en positiv inställning till revision, med undantag för de små bolag som har gjort sig av med revisorn. Den vanligaste inställning till revision bland intressenterna som kan identifieras genom vår analysmodell var komfort och försäkran. Även legitimering och förbättring kunde identifieras, dock inte i samma utsträckning som tidigare perspektiv. Revision som försäkring är det enda perspektiv som inte identifieras i intressenternas inställning. Överlag kan vi se ett skifte från inställning av revisorn som legitimerar räkenskaperna till en roll som en ekonomisk konsult, det vill säga förbättring. Det är rimligt eftersom revisorn inte längre har monopol på att godkänna redovisningen. Slutsatsen är att revision är viktigt för intressenterna, men inte avgörande för små aktiebolag.

Författare

Andreas Caringe Emil Mossberg

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Economics

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..