Sök:

Avskaffad revisionsplikt i Sverige

Hur ser småföretagare på revisionens värde i deras bolag?


Sverige var det näst sista landet i den Europeiska Unionen med att avskaffa lagstadgad revisionsplikt för mindre aktiebolag. Denna lagförändring trädde i kraft den 1 november 2010 som en reaktion på förslaget presenterat i Statens Offentliga Utredningar 2008:32. Förändringen innebar att små aktiebolag som inte överskrider mer än ett av tre gränsvärden ställs inför ett val som tidigare inte varit möjligt, vilket är om de ska anlita en revisor som granskar de årliga räkenskaperna eller ej. Syftet med denna studie är att utreda vad småföretagarna anser att en revision bidrar med för värde till ett företag. Hur resonerar småföretagare när de gör detta val samt vilka skäl har haft en avgörande roll i deras beslut? Och hur upplever de att deras val har påverkat bemötandet från omgivningen?Ett försök till att få en mer träffsäker aspekt av problemet var att endast undersöka företag som var aktiva innan lagförändringen, då de borde har mer insikt om vad revisionen tillför ett mindre företag eftersom de har en referenspunkt sedan tidigare att utgå ifrån. Tre företagare som har valt att behålla sin revisor, samt sex företagare som har valt bort revisorn intervjuades. Respondenternas svar analyserades med hjälp av agentteorin, intressentmodellen samt tidigare forskning. Intressentmodellen användes för att definiera intressenterna till företaget samt hur de påverkas av en revision. Därefter analyserades svaren från respondenterna med hjälp av agentteorin som menar att revisorns roll som försäkrare till intressenterna anses vara den viktigaste. Resultatet som framkommit i denna undersökning har dock visat på något annat.

Författare

Daniel Carlsson Christian Hagnell

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..