Sök:

Attityder till varg - En kvantitativ enkätstudie om attityder till varg i det tätortsnära landsbygdssamhället Diseröd

Debatten kring vargens förekomst i Sverige är ett laddat ämne. Få ämnen skapar så heta diskussioner som när det tvistas om detta rovdjurs existens. Tidigare undersökningar angående attityder till varg i Sverige har studerat vilka attityder hela den svenska befolkningen har och sedan jämfört resultatet mellan människor i rovdjurslän och människor i län utan rovdjur. Resultatet av jämförelsen visade att två huvudgrupper av åsikter uppmärksammats, del de negativa som ofta presenteras som gles- och landsbygdsbefolkning och dels de mer positiva stadsmänniskorna. I dessa undersökningar har inte människor som bor i tätortsnära landsbygd studerats enskilt. Människor boende på dessa orter kan tänkas spendera en del tid i städer men samtidigt ha sitt boende på landsbygd. Hur ser dessa människor på vargens förekomst i närheten av hemmet?Denna studie som syftar till att undersöka människors attityd och acceptans till vargens förekomst i det tätortsnära landsbygdssamhället Diseröd är en kvantitativ enkätstudie. Det visar sig att de allra flesta av alla svaranden har god kännedom om varg och vargreviret vilket betyder att vargfrågan är mycket aktuell och engagerar många människor.Resultatet av undersökningen visar att stora delar (41 %) anser att det är negativt att varg finns i närheten i närheten av tätbebyggt område där de bor. Anledningen till att en så stor del är negativa kan föranledas av att så många som 20 % av alla svarande personligen har sett varg i trakten. Kvinnor är överrepresenterade av de som både ser mest varg och de som är mest rädda för varg. Även om många är negativt inställda till rovdjuret anser majoriteten att de inte är rädda för varg, 42 % anser emellertid att de är rädda. Resultatet visar också att övervägande delen inte anser att vargförekomsten utgör något hinder för dem att utföra aktiviteter i området, 16 % anser dock att vargen utgör ett hinder. Nästan hälften av alla tillfrågade svarar att de inte vet om de skulle röra sig utomhus i samma utsträckning om det blev fler vargar i trakten. Det betyder att attityder/rädsla och acceptans kan omvärderas på grund av vilka erfarenheter som människor får över tid.

Författare

Terese Olsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..