Sök:

Att vara vid livets slut

En litteraturstudie om patienters upplevelser av att vara döende

Syftet med föreliggande studie var att empiriskt undersöka en teoretisk modell för korrelationer mellan dispositionell mindfulness, påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter (Birrer, Röthlin & Morgan, 2012). Modellen testas genom att (1) undersöka korrelationer mellan dispositionell mindfulness och påverkansmekanismer (Emotionsreglering, Klarsynthet och Ältande). (2) Undersöka korrelationer mellan påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter (Motoriska färdigheter, Anspänningsreglering, Motivation och Copingförmåga). (3) Dessutom undersöktes även korrelationer mellan idrottspsykologiska färdigheter och självskattad idrottsprestation (Tävlings- respektive träningsprestation). I studien deltog 242 elitidrottare från idrottsföreningar i sydvästra Sverige. Den aktuella studien stöder Birrer med kollegors (2012) modell då resultatet (1) visade signifikanta korrelationer mellan dispositionell mindfulness och samtliga tre pa?verkansmekanismer. (2) Vidare visade resultatet i aktuell studie att Emotionsreglering är relaterat till bättre Copingförmåga, Inre motivation och Anspänningsreglering. Resultatet visade att bättre Klarsynthet om sitt inre känsloliv är relaterat till bättre Copingförmåga, Inre motivation och Anspänningsreglering. Resultatet visade även att mindre Ältande är relaterat till bättre Copingförmåga och Anspänningsreglering. (3) Bättre Copingförmåga och högre grad av Yttre motivation visades vara relaterat till högre självskattad tävlingsprestation. Till sist visade resultatet att bättre Copingförmåga och högre grad av Inre motivation är relaterat till högre självskattad träningsprestation. Resultatet diskuterades i relation till forskning och teoretiska referensramar.

Författare

Sofia Sjöström Kim Landfors

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..