Sök:

Att medverka till kretslopp

förutsättningar för boende i
flerbostadshus att bidra till en hållbar avfallshantering


Detta examensarbete handlar om förutsättningarna idag för en individ, boende i flerbostadshus, att medverka till att sluta närings- och materialkretslopp genom att källsortera sitt fasta avfall. Examensarbetet består av två huvuddelar. Den första delen omfattar en beskrivning över de visioner om kretslopp som myndigheter och politiker gett uttryck för och de förväntningar och krav som ställs på hushållen från andra aktörer som har att genomföra myndigheternas intentioner. Dessutom ingår en kartläggning över förutsättningarna för hushållen att uppfylla dessa intentioner. I den andra delen undersöks huruvida de utsorterade återvunna fraktionerna kommer att ingå som returråvara i nyproduktionen, dvs om kretsloppen sluts. Arbetet är underbyggd av litteraturstudier av lagtexter, avfallsplaner, sociologiska undersökningar och av intervjuer med olika aktörer inom avfallshanteringen i Luleå kommun. Slutsatser från studiebesök i tre bostadsområden i kommunen redovisas.

Författare

Kajsa Rosén

Lärosäte och institution

Luleå/Samhällsbyggnadsteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..